Aktuální informace

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 437264382 2138157999864989 2063490793261969887 n

Ředitelka Mateřské školy Dašice, okres Pardubice, vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí dítěte do mateřské školy k 1. 9. 2024

Termín pro osobní podání: 9. 5. 2024

Termín pro elektronickou registraci k zápisu: 15. 4. 2024 – 9. 5. 2024

              

Zákonní zástupci se zaregistrují přes portál Digiškolka – odkaz na  www.msdasice.eu, kde zadají základní údaje a bude jim zpřístupněna Žádost ke přijetí. S vyplněnou Žádostí se dostaví v den zápisu do mateřské školy. Pokud se zákonný zástupce nezaregistruje elektronicky, lze Žádost vyzvednout také osobně v mateřské škole. Tuto žádost vyplní, u praktického lékaře pro děti a dorost nechají potvrdit zdravotní stav a předají v určeném termínu do MŠ a to buď elektronicky, nebo osobně.

Elektronické podání: Příjem žádostí od 2. 5. 2024 – 9. 5. 2024

Datovou schránkou – ID ts9kbfs

E-mailem s funkčním elektronickým podpisem: .

Oskenované dokumenty: průkaz totožnosti zákonného zástupce nebo dítěte, pokud má již vlastní, rodný list dítěte.                                    

                                        

Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.

V případě pochybností o pravosti doložených dokladů, může ředitelka školy vyžádat po zákonných zástupcích originál nebo ověřenou kopii.

Další komunikace ze strany školy pak bude probíhat zvoleným komunikačním kanálem.

Osobní podání: 9. 5. 2024 od 8:00 do 16:00

Místo zápisu: kancelář mateřské školy

Vezměte si, prosím, tyto dokumenty: průkaz totožnosti

                                                            rodný list dítěte

                                                            průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

                                                            vyplněnou Žádost k předškolnímu vzdělávání

Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8.2024 tj. děti narozené do 31. 8. 2019.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy ve dnech sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2024.

Vzdělávání se pro předškolní děti poskytuje bezúplatně.

Cizinci s dočasnou ochranou

K tomuto zápisu budou podávat přihlášku i cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Přijímací řízení do mateřské školy probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění a také na základě Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Dašice, okres Pardubice. Kritéria budou zveřejněna na vývěsce školy a webových stránkách.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na hlavní nástěnce školy po dobu 15 dnů a na webových stránkách. Tím se rozhodnutí považují za oznámená.

V případě většího počtu uchazečů než volných míst rozhoduje ředitelka MŠ o přijetí dítěte podle vydaných Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Dašice, okres Pardubice, školní rok 2024-2025. V nepřijetí zašle ředitelka školy odůvodněné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ doporučeně poštou, nebo datovou schránkou.

V Dašicích dne 2. 4. 2024                                                      

Mgr. Zlata Závůrková

ředitelka mateřské školy

 

logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail:

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg