Projekty ve školce

Projekt Stromy

Projekt STROMY je environmentální projekt třídy Motýlků.

logo projekt stromy

 

Věková skupina :

4 - 6 let

Časový rozsah:

Celoroční projekt

Hlavní cíl projektu :

Jde o projekt, ve kterém se děti formou úkolů, pozorování a pokusů seznámí se stromem od kořene k listům. Zjistí, co se s ním děje během roku, odkud pochází dřevo, k čemu slouží a jak je strom důležitý pro přírodu a pro člověka. Seznámí se také s některými jeho obyvateli.

 

Vedlejší cíle :

 Rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě a k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě ať živé či neživé. Vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškodit.

 

Průběžné činnosti :

 • Pozorování – na školní zahradě a při vycházkách do parku budou děti moct pozorovat stromy během celého roku, klacíkem prohrabovat hlínu a pozorovat, co obsahuje (zbytky rostlin, kořínky, kamínky, živočichy), zjišťovat, co do půdy patří a co ne, jak se stromy a rostliny mění během roku.
 • Pokusy – při vycházkách si děti budou moci nasbírat vše, co je zaujme a následně nasbírané věci prozkoumávat pod mikroskopem.
 • Pracovní aktivity – sběr spadaných větví; sběr kaštanů a žaludů (odvezeme je zvířátkům do lesa), tvorba z přírodního materiálu.

 

 

Očekávané výstupy :

 •  orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody tak svět lidí
 • všímat si změn a dění v přírodě
 • poznat a pojmenovat přírodu kolem nás
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí
 • znát význam životního prostředí pro člověka
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
 • pečovat o životní prostředí – dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a zvířátka

 

 

Rozdělení do bloků: Do 4 bloků podle ročních období.

 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg

Search