Aktuální informace

Otevření Mateřské školy

Vážení rodiče,

od 18. 5. a 25. 5. se pro vaše děti opět otevírá mateřská škola.

Od 18. 5. mohou nastoupit děti v předškolních třídách – Motýlci a Berušky.

Od 25. 5. pak mohou nastoupit děti z ostatních tříd – Včelky, Broučci.

Prosím rodiče o zpětnou vazbu – sms zprávu, e-mail, dopis ve schránce – zda vaše dítě v danou dobu nastoupí. Pokud 18. 5. nastoupí méně dětí, nabídneme volná místa mladším dětem (prioritně těm, jejichž rodiče musí nastoupit do práce).

S otevřením souvisí některá opatření, stanovená manuálem ministerstva školství:

Do mateřské školy mohou nastoupit pouze děti zdravé. Při příchodu do MŠ je rodič povinen odevzdat podepsané čestné prohlášení (naleznete v sekci Dokumenty školy, tam lze stáhnout a vytisknout). Bez podepsaného čestného prohlášení nesmí být dítě do MŠ vpuštěno. Čestné prohlášení budete předávat na svých třídách učitelce s ranní směnou. Pokud se cokoli ve zdravotním stavu dítěte nebo jeho blízkých osob změní (podezření na nákazu), urychleně informujte ředitelku školy.

Vaše dítě do mateřské školy nastoupit nemusí, pokud ono samotné, anebo osoba, se kterou žije ve společné domácnosti, patří do rizikové skupiny.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Prosíme rodiče, aby se neshlukovali před budovou a dodržovali odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. U branky bude umístěna bezoplachová dezinfekce v rozprašovači. Prosíme, použijte ji pokaždé, když přivádíte své dítě i když ho vyzvedáváte.

V prostorách mateřské školy

V prostorách mateřské školy se pohybujte vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Po převlečení dětí je doprovoďte do umývárny a dohlédněte, aby si umyly ruce mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. Na umývadlech bude umístěno mimo běžného mýdla i desinfekční tekuté mýdlo.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti, kde s doprovodem vyčká na příchod zákonného zástupce kvůli okamžitému vyzvednutí z MŠ. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Povinnosti školy

Pobyt venku smí probíhat pouze na školní zahradě. Jednotlivé třídy zde budou mít vyhrazeny časové intervaly/nebo bude zahrada rozdělena tak, aby se děti z různých tříd neshlukovaly.

Toalety musí být vybaveny papírovými ručníky.

Při pomoci dítěti s osobní hygienou musí mít zaměstnanci rukavice.

Každou hodinu se třídy větrají a to alespoň po dobu 5 minut.

Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).

Školní stravování  bude probíhat v běžné podobě, avšak děti si samostatně nemohou nalévat pití, brát příbor. Tyto jim budou podány personálem.

Jakékoli dotazy směřujte, prosím, na email

Školné, za březen, duben a květen, pokud jste zaplatili v plné výši, bude vráceno při vyúčtování v létě.

Školné za březen – 218 Kč

Školné za duben – 0 Kč

Školné za květen Motýlci a Berušky – 229 Kč

Včelky, Broučci – 114 Kč (v případě nástupu 18. 5. to je 229 Kč)

Velmi se na vás a vaše děti těšíme a doufáme, že tento do jisté míry omezený provoz nebude nijak narušovat radost dětí ze shledání s kamarády a společných her.

Hledání na webu

Informace pro rodiče

  • DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ 01 říjen 2023

    OD MĚSÍCE ŘÍJNA PŘECHÁZÍME NA OMLOUVÁNÍ DOCHÁZKY PRIMARNĚ PŘES APLIKACI DIGIŠKOLKA . Kdo nemá...

 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail:

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg