Aktuální informace

PŘJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení probíhá v MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v posledním platném znění. Dále podle Správního řádu a kriterií přijímacího řízení.

-Žádost o přijetí do mateřské školy vyplňte a nechte potvrdit lékařem pro děti a dorost, následně doručte do MŠ.

1. osobním podáním - za zvýšených bezpečnostních podmínek, bez přítomnosti dětí, v rouškách, s rozestupy a vstupem pouze jednotlivců do budovy školy dne 4. 5. 2021 od 9.00 - 15.00 hod. bez rezervačního systému, dodržujte, prosím, rozestupy.

2.datovou schránkou (od soukromé osoby – nikoliv pracovní) s elektronickým podpisem od 2.5 do 14.5.2021

3. doporučeně poštou od 2.5. do 14.5.2021

K žádosti je třeba doložit:

- Kopie rodného listu (v případě dálkového podání), při osobním podání rodný list k nahlédnutí.

-Předložení dokladu prokazujícího trvalé bydliště v katastru města Dašice.

Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu alespoň online, připravujeme pro vás videoprůvodce.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem  řízení u každého uchazeče. Seznam  bude vyvěšen na úřední desce mateřské školy po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Kritérií pro přijímání dětí. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy (na základě Kritérií ) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

 

Přihláška do Mš 2021/2022

Kritéria 2021/2022

logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg

Search