Aktuální informace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přihláška do Mateřské školy pro rok 2020/2021 je ke stažení v souboru Informace pro rodiče - Dokumenty školy

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy pro rok 2020/2021 v souboru Informace pro rodiče - Dokumenty školy

 

Ředitelka Mateřské školy Dašice, okres Pardubice, vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 

Termín pro osobní podání: 5. 5. 2020

Termín pro elektronické podání: 2. 5. 2020 – 7. 5. 2020

              

Vzhledem k situaci s onemocněním Covid 19 bude zápis probíhat převážně dálkovou formou.

Zákonní zástupci si vytisknou z webových stránek www.msdasice.eu Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Tuto žádost vyplní a předají v určeném termínu do MŠ a to buď elektronicky nebo osobně. S žádostí nechoďte k lékaři pro zdravotní potvrzení. Z důvodu pandemie se nahrazuje čestným prohlášením a doložením kopie očkovacího průkazu.

 

Elektronické podání: Příjem žádostí od 2. 5. 2020 do 7. 5. 2020

Datovou schránkou – ID ts9kbfs

E-mailem s funkčním elektronickým podpisem: .

Zašlete oskenovanou podepsanou Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Oskenované dokumenty: průkaz totožnosti

                                         rodný list dítěte

                                         průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

                                         zdravotní a očkovací průkaz dítěte

                                         čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a očkování

Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.

V případě pochybností o pravosti doložených dokladů, může ředitelka školy vyžádat po zákonných zástupcích originál nebo ověřenou kopii.

Další komunikace ze strany školy pak bude probíhat zvoleným komunikačním kanálem.

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost odeslat elektronicky, zvolí osobní podání.

 

Osobní podání: 5. 5. 2020 od 8:30 do 15:30

Místo zápisu: kancelář mateřské školy

Rezervace času na adrese https://msdasice.reservando.cz/

Vezměte si, prosím, tyto dokumenty: průkaz totožnosti

                                                            rodný list dítěte

                                                            průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

                                                            zdravotní a očkovací průkaz dítěte

                                                            čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a očkování

                                                            vyplněnou Žádost k předškolnímu vzdělávání

Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.

Přijímací řízení do mateřské školy probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění a také na základě Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Dašice, okres Pardubice – školní rok 2020-2021. Kritéria budou zveřejněna na vývěsce školy a webových stránkách.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na hlavní nástěnce školy po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí považují za oznámená.

V případě volných míst rozhoduje ředitelka MŠ o přijetí dítěte podle vydaných Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Dašice, okres Pardubice, školní rok 2020-2021. V případě většího počtu žádostí než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Od 1. 9. 202 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31. 8. 2020.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území ČR pobývají delší dobu než 90 dnů.

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2015 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

  • Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu.
  • Nebo může pro dítě zvolit jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.
  • Nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:
  • Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
  • Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. 1.-3. je povinnen tuto skutečnost oznámit řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2020.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem).

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč.

Vzdělávání se pro předškolní děti (tj. děti narozené 31. 8. 2015 a starší) poskytuje bezplatně.

V Dašicích dne 9. 4. 2020                                                                   

 

vzorBBBB page 001

 

Hledání na webu

Informace pro rodiče

 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail:

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg